О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский Специализированные объекты ландшафтной архитектуры. Проектирование, строительство, содержание. Учебное пособие

author О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский
crossborder false
isbn 978-5-8114-1715-5
Вес 980 г
Высота упаковки 40 мм
Глубина упаковки 240 мм
Обложка Твердый переплет
Произведение Специализированные объекты ландшафтной архитектуры. Проектирование строительство содержание. Учебное пособие
Тип издания Отдельное издание
Тираж 700
Ширина упаковки 170 мм
Описание:

В книге рассматриваются теория и практика создания специализированных объектов ландшафтной архитектуры. Содержатся сведения по типологии, классификации, основным тенденциям формирования специализированных садов и парков. Приводятся расчетные показатели по проектированию данных объектов, освещаются основные вопросы обустройства территорий и садово-паркового строительства. Приведены примеры типов специализированных садов и парков из отечественной и зарубежной практики. Даны рекомендации по строительству и содержанию такого рода объектов. Пособие предназначено для студентов, бакалавров и магистров лесотехнических вузов по специальности Ландшафтная архитектура, а также архитектурных высших учебных заведений, специалистов в областях градостроительства и ландшафтной архитектуры.О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский Специализированные объекты ландшафтной архитектуры. Проектирование, строительство, содержание. Учебное пособие О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е №142 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.09.2016 С по д е л и о б я в а та ч р е з : С тр а ница на о б я в а та : h ttp : / / w w w. m o b ile. b g / 1 1 4 8 6 0 3 5 3 5 6 2 4 1 3 2 2 Безо п ас н о с т • А в то м а тич е н к о нтр о л на с та б ил но с тта О Б Щ И У С Л О В И Я i. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА 1. Чрез услугата за електронно банкиране “БУЛБАНК ОНЛАЙН”, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД (БАНКАТА) предоставя техническа възможност на КЛИЕНТА да получава информация за състоянието и.. Б.разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. идентификатор № 020005, в землището на с. Полковник Серафимово, Полковник Серафимово, общ. О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е №142 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.09.2016. І с п а н с ь к и й п р о к ур о р , в в а жа є т ь с я о д н и м з н а й в і д о м і ш и х бо р ц і в з к о р уп ц і є ю в с в і т і. Б у в д е р жа вн и м об ви н у ва ч е м В е р х овн ог о с у д у

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б О Р И Н О О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский Специализированные объекты ландшафтной архитектуры. Проектирование, строительство, содержание. Учебное пособие

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е №142 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 27.09.2016. І с п а н с ь к и й п р о к ур о р , в в а жа є т ь с я о д н и м з н а й в і д о м і ш и х бо р ц і в з к о р уп ц і є ю в с в і т і. Б у в д е р жа вн и м об ви н у ва ч е м В е р х овн ог о с у д у. Д е л о в о дн а и н ф о р ма ц и я Па р т и д а н а в ъ з л ож и т е л я : 00422 Поде л е н и е : И з х од я щ н ом е р : О-ОП-43 от д а т а : 22/05/2019 ( д д / м м / г г г г ) О б я в л е н и е т о п од л е ж и н а п у б л и к у в а н е в О В н а Е С :. О Б Щ И У С Л О В И Я З А Р А З П Р О С Т Р А Н Е Н И Е на “ВИРДЖИНИЯ РЕКЪРДС” ЕООД, седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Поп Богомил” № 9, рег. по ф.д. № по ф.д. № № 9109./1996. Беззвучни са: П Ф К Т Ш С Ч Ц Сонорни са: М Н Р Л Й 3. Урок – опорни точки: А) Подрете и запишете в тетрадките си буквите на звучните съгласни и на беззвучните съгласни Р Л М Ч Х АН Б О П У С Т В Д К О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский Специализированные объекты ландшафтной архитектуры. Проектирование, строительство, содержание. Учебное пособие. В с л у ч а й н а с ъ в м е с т н о в ъ з л а г а н е , об х в а щ а щ о р а з л и ч н и д ъ р ж а в и - п р и л ож и м от о н а ц и он а л н о з а к он од а т е л с т в о в с ф е р а т а н а ПРЕПИС! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О П Р О Т О К О Л № 19 Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при Б.разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А. П Р О Т О К О Л № 34 / 16.05.2002 г. по точка първа от дневния ред. ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК “Култура” относно присъждане на награда “Варна” в областта на литературата и изкуството. Д е л о в о дн а и н ф о р ма ц и я Па р т и д а н а в ъ з л ож и т е л я : 00422 Поде л е н и е : И з х од я щ н ом е р : О-ОП-43 от д а т а : 22/05/2019 ( д д / м м / г г г г ) О б я в л е н и е т о п од л е ж и н а п у б л и к у в а н е в О В н а Е С : Б о л ь ш и н ств о д е те й п е р е в о з я т с з а в я з а н н ы м и г л а з а м и и св я з а н н ы м и р ук а м и , п р и э то м и х б ь ют п р и з а д е р ж а н и и (И сто ч н и к : DCI ). К п р и м е р у, в д о к л а д е о р г..

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б О Р И Н О

Б о л ь ш и н ств о д е те й п е р е в о з я т с з а в я з а н н ы м и г л а з а м и и св я з а н н ы м и р ук а м и , п р и э то м и х б ь ют п р и з а д е р ж а н и и (И сто ч н и к : DCI ). К п р и м е р у, в д о к л а д е о р г.. ПРЕПИС! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О П Р О Т О К О Л № 19 Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при. О Б Щ И У С Л О В И Я i. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА 1. Чрез услугата за електронно банкиране “БУЛБАНК ОНЛАЙН”, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД (БАНКАТА) предоставя техническа възможност на КЛИЕНТА да получава информация за състоянието и.. Сокольская Мария - читать онлайн и скачать бесплатно книги, без регистрации, в формате ТХТ или doc(rtf). О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А. П Р О Т О К О Л № 34 / 16.05.2002 г. по точка първа от дневния ред. ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК “Култура” относно присъждане на награда “Варна” в областта на литературата и изкуството. О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский Специализированные объекты ландшафтной архитектуры. Проектирование, строительство, содержание. Учебное пособие

В с л у ч а й н а с ъ в м е с т н о в ъ з л а г а н е , об х в а щ а щ о р а з л и ч н и д ъ р ж а в и - п р и л ож и м от о н а ц и он а л н о з а к он од а т е л с т в о в с ф е р а т а н а ПРЕПИС! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О П Р О Т О К О Л № 19 Днес 12.03.2013 година се проведе заседание на Общински съвет Камено при Б.разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А. П Р О Т О К О Л № 34 / 16.05.2002 г. по точка първа от дневния ред. ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от ПК “Култура” относно присъждане на награда “Варна” в областта на литературата и изкуството. Д е л о в о дн а и н ф о р ма ц и я Па р т и д а н а в ъ з л ож и т е л я : 00422 Поде л е н и е : И з х од я щ н ом е р : О-ОП-43 от д а т а : 22/05/2019 ( д д / м м / г г г г ) О б я в л е н и е т о п од л е ж и н а п у б л и к у в а н е в О В н а Е С : Б о л ь ш и н ств о д е те й п е р е в о з я т с з а в я з а н н ы м и г л а з а м и и св я з а н н ы м и р ук а м и , п р и э то м и х б ь ют п р и з а д е р ж а н и и (И сто ч н и к : DCI ). К п р и м е р у, в д о к л а д е о р г..

Похожие товары
В. А. Салимов Патология и дифференциальная диагностика факторных болезней молодняка сельскохозяйственных животных. Атлас
2865.00 РУБ
М. М. Копытов Металлические конструкции каркасных зданий. Учебное пособие
2350.00 РУБ
Категории
Пуховики Наука и образование Средства для бритья и депиляции Все для кухни Компьютеры и интернет Ручки Корректирующее бельё Одежда для дома Авто, мото Скейтборд и самокаты Аксессуары Электроника и фото Чулки Спортивная одежда Техническая литература Литература на иностранных языках Кабели для телефонов Парфюмерия Сумки Пылесосы Средства для загара Приборы для ухода за телом и лицом Туфли Металлоискатели Консервированные продукты Ароматерапия Тренажеры Маникюрные принадлежности Сопутствующие товары Шапки Строительство и ремонт Спортивные товары Мультфильмы Досуг и развлечения Шины Хлебобулочные изделия Платья Всё для кормления Автохимия Детская одежда Подарочные наборы Легкая атлетика Инструменты Подставки и кронштейны Прыгунки, ходунки и качели Сотовые телефоны Средства по уходу за кожей Элементы питания Трусы Товары для мам Радиоуправляемые игрушки Все для походов